Evropská unie

Evropská unie (zkratka EU) je konfederace 27 členských zemí v Evropě, která byla založena Maastrichtskou smlouvou v letech 1992-1993. EU vznikla z Evropského hospodářského společenství (EHS), které bylo založeno Římskými smlouvami v roce 1957. Vytvořila společný hospodářský prostor s celoevropskými zákony, který občanům zemí EU umožňuje pohybovat se a obchodovat v jiných zemích EU téměř stejně jako ve své vlastní zemi. Devatenáct z těchto zemí má také stejný typ peněz: euro.

Lisabonská smlouva je nejnovější smlouvou, která určuje, jak bude Unie fungovat. Každý členský stát svým podpisem vyjádřil souhlas s tím, co je v ní uvedeno. Nejdůležitější je, že říká, které práce ("pravomoci") má Unie vykonávat pro členy a které mají vykonávat sami. Členové rozhodují o tom, jak má Unie jednat, tím, že hlasují pro návrhy nebo proti nim.

Cílem EU je sbližovat členské státy v oblasti dodržování lidských práv a demokracie. K tomu slouží společný styl cestovního pasu, společná pravidla spravedlivého vzájemného obchodu, společné dohody o vymáhání práva a další dohody. Většina členů má společnou měnu (euro) a většina z nich umožňuje lidem cestovat z jedné země do druhé, aniž by museli předkládat cestovní pas.

Historie

Po druhé světové válce chtěly evropské země žít společně v míru a vzájemně si pomáhat v ekonomice. Místo vzájemného boje o uhlí a ocel vytvořily v roce 1952 první členské země (západní) Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko jedno Evropské společenství uhlí a oceli.

V roce 1957 podepsaly členské země v italském Římě další smlouvu a vytvořily Evropské hospodářské společenství. Nyní se jednalo o společenství pro uhlí, ocel a obchod. Později se název změnil na Evropské společenství.

V roce 1993 se na základě Maastrichtské smlouvy přejmenovala na Evropskou unii. Nyní členské země spolupracují nejen v oblasti politiky a hospodářství (uhlí, ocel a obchod), ale také v oblasti peněz, spravedlnosti (zákony) a zahraničních věcí. Schengenskou dohodou si 22 členských zemí EU navzájem otevřelo hranice, takže lidé nyní mohou cestovat z jedné země do druhé bez cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nyní již 16 členských zemí nahradilo své národní měny eurem. V roce 2004 se stalo členy EU 10 nových zemí, v roce 2007 další dvě a v roce 2013 jedna. Dnes má EU celkem 27 členských zemí.

Quai d'Orsay (Paříž). Robert Schuman přednesl v roce 1950 projev, kterým zahájil plán Evropského společenství uhlí a oceli.Zoom
Quai d'Orsay (Paříž). Robert Schuman přednesl v roce 1950 projev, kterým zahájil plán Evropského společenství uhlí a oceli.

Volný pohyb

Občan Evropské unie může žít a pracovat v kterémkoli z 27 členských států, aniž by potřeboval pracovní povolení nebo vízum. Například Francouz se může přestěhovat do Řecka, aby tam pracoval nebo jen žil, a nepotřebuje k tomu povolení řeckého úřadu.

Stejně tak lze výrobky vyrobené v jedné členské zemi prodávat v kterékoli jiné členské zemi bez zvláštních povolení nebo dodatečných daní. Z tohoto důvodu se členové dohodli na pravidlech bezpečnosti výrobků - chtějí mít jistotu, že výrobek vyrobený v jiné zemi bude stejně bezpečný, jako kdyby byl vyroben v jejich zemi.

Hlavní instituce

Orgány Evropské unie

Evropský parlament

- Zákonodárný sbor (dolní komora) -

Evropská rada

- Udává podněty a směr -

Rada Evropské unie

- Zákonodárný sbor (horní komora) -

Evropská komise

- Výkonný -

European Parliament

Members of the European Council 2011

EU Council room

European Commission building

 • jedná společně s Radou jako zákonodárce.
 • je volen lidem
 • zasedá po dobu pěti let mezi volbami
 • sdílí s Radou rozpočtovou pravomoc a v poslední instanci rozhoduje o souhrnném rozpočtu EU.
 • vykonává demokratickou kontrolu nad orgány EU včetně Evropské komise a jmenuje její členy.
 • sídlo a plenární zasedání ve Štrasburku, generální sekretariát v Lucemburku, hlavní zasedání v Bruselu.
 • summit předsedů vlád, kterému předsedá předseda Evropské rady)
 • dává potřebný podnět k rozvoji a stanovuje obecné cíle a priority.
 • nebude vydávat zákony
 • se sídlem v Bruselu
 • se skládá z ministrů vlád členských států
 • jedná společně s Parlamentem jako zákonodárce.
 • vykonává společně s Parlamentem rozpočtovou pravomoc
 • zajišťuje koordinaci široké hospodářské a sociální politiky a stanoví hlavní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP).
 • uzavírat mezinárodní dohody.
 • se sídlem v Bruselu
 • je "vláda"
 • má jednoho člena z každého členského státu
 • předkládá Parlamentu a Radě návrhy nových právních předpisů.
 • provádí politiku EU a spravuje rozpočet.
 • zajišťuje soulad s právem EU.
 • sjednává mezinárodní smlouvy.
 • se sídlem v Bruselu

 

Soudní dvůr Evropské unie

- Soudnictví -

Evropský účetní dvůr

- Finanční auditor -

Evropská centrální banka

- Výkonný orgán pro měnovou politiku (centrální banka) -

ECJ room

ECA building

European Central Bank

 • zajistit jednotný výklad evropského práva
 • má pravomoc rozhodovat právní spory mezi členskými státy EU, orgány EU, podniky a jednotlivci.
 • se sídlem v Lucembursku
 • přezkoumává řádné využívání příjmů a výdajů orgánů EU.
 • se sídlem v Lucembursku
 • společně s národními centrálními bankami vytváří Evropský systém centrálních bank, a tím určuje měnovou politiku EU.
 • zajišťuje cenovou stabilitu eura tím, že kontroluje peněžní zásobu zúčastněných zemí.
 • se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem

Rada Evropské unie

Hlavní rozhodovací skupinou je Rada Evropské unie. Scházejí se v ní ministři členských zemí (ministři zahraničních věcí, zemědělství, spravedlnosti atd.) a projednávají otázky, které jsou pro ně důležité.

Před Lisabonskou smlouvou (sepsanou v roce 2007 a provedenou v roce 2008) se každý členský stát střídá ve funkci předsedy Rady po dobu šesti měsíců. Například od ledna 2007 do července 2007 předsedalo Radě Německo. Šest měsíců předtím předsedalo Finsko. Nyní předsedá summitům Rady předseda Evropské unie. Předseda Rady je organizátorem a manažerem a je volen do funkce na dobu dvou a půl roku. Nemá pravomoc rozhodovat o Evropské unii tak, jako to za tuto zemi dělá prezident Spojených států.

Členské země s velkým počtem obyvatel (Německo, Francie, Velká Británie atd.) mají více hlasů než země s malým počtem obyvatel (Lucembursko, Malta atd.), ale rozhodnutí nemůže být přijato, pokud proti němu hlasuje dostatečný počet zemí.

Dvakrát ročně se scházejí předsedové vlád (premiéři) a/nebo hlavy států (prezidenti), aby jednali o hlavních otázkách a přijímali rozhodnutí v různých oblastech. Toto setkání je odlišné a není tak formální. Je známé jako zasedání Evropské rady.

Poznámka: To není totéž co Rada Evropy, která není součástí Evropské unie.

Evropská komise

Evropská komise řídí každodenní chod EU a píše zákony jako vláda. Zákony napsané Komisí projednává a mění Evropský parlament a Rada Evropské unie.

Komise má jednoho předsedu a 27 komisařů, které vybírá Evropská rada. Předsedu Komise jmenuje Evropská rada se souhlasem Evropského parlamentu.

Komise funguje jako kabinetní vláda. Každý členský stát má jednoho komisaře, který je však povinen zastupovat zájmy EU jako celku, nikoli svého domovského státu.

Evropský parlament

Viz také: Rozpočet Evropské unie

Parlament má celkem 785 členů (tzv. poslanců Evropského parlamentu). Jsou voleni ve svých zemích každých pět let občany členských zemí Evropské unie. Parlament může schvalovat, zamítat nebo měnit navrhované zákony. Může také odvolat Evropskou komisi. V takovém případě by se celá komise musela vzdát své práce.

Politický systém Evropské unie. Unie má sedm orgánů (modře).Zoom
Politický systém Evropské unie. Unie má sedm orgánů (modře).

Parlament je jediným přímo voleným orgánemZoom
Parlament je jediným přímo voleným orgánem

Politika

V EU probíhá mnoho diskusí o tom, jak by se měla v budoucnu vyvíjet a měnit.

Hlavní důvody, proč se evropské země spojily, jsou politické a ekonomické:

Členské státy

V roce 1951 vytvořilo šest zemí Evropské společenství uhlí a oceli, základní verzi dnešní EU. Těchto šest zemí pak šlo dále a v roce 1957 vytvořilo Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství uhlí a oceli. Spojené království a další země se rozhodly, že se k němu nepřipojí, a když si to pak Spojené království rozmyslelo, zabránil mu v tom francouzský prezident Charles de Gaulle. Když už prezidentem nebyl, Spojené království a další země se začaly připojovat. Dnes má Společenství 27 členů, ale myšlenku, že by se mělo připojit více členů, nepovažují všichni za dobrou.

Zakladatelé v roce 1957

Připojil se v roce 1973

Připojil se v roce 1981

V roce 1985 odešel

Připojil se v roce 1986

Připojil se v roce 1995

Připojil se v roce 2004

Připojil se v roce 2007

Připojil se v roce 2013

 •  Chorvatsko

Vlevo v roce 2020

 1. Východní a Západní Německo se v roce 1990 spojily v jeden stát. Od té doby je celé Německo členskou zemí EU.
 2. Grónsko se připojilo k Dánsku, ale později získalo určitou pravomoc vládnout samo. S touto pravomocí se rozhodlo opustit EHS.
 3. Ačkoli je Severní Kypr oficiálně součástí Kypru (a EU), ve skutečnosti není pod kontrolou kyperské vlády a jeho pasy nejsou členy EU přijímány.

Srbsko, Černá Hora, Republika Makedonie, Turecko a Island jsou "kandidátské země"; jejich členství se zvažuje. Očekává se, že Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo budou následovat.

Jelikož však v Turecku v poslední době dochází k mnoha politickým problémům, zejména v souvislosti se zatýkáním desítek tisíc politických rivalů prezidentem Erdoganem po neúspěšném pokusu o puč 15. července 2016, je nepravděpodobné, že by Turecko mohlo být v dohledné době součástí EU, protože členové EU se domnívají, že současná turecká vláda nedodržuje lidská práva, právní stát ani demokracii.

Členské státy Evropské unie zvýrazněné světle hnědou barvou.Zoom
Členské státy Evropské unie zvýrazněné světle hnědou barvou.

Motto

Motto Evropské unie zní United in diversity (neboli zjednodušeně řečeno společně s mnoha typy lidí).

Motto v jiných jazycích:

 • Bulharština: Bulharština: Обединен в многообразието
 • Chorvatština: Ujedinjeni u različitosti
 • Čeština: Jednotná v rozmanitosti
 • Dánština: Forenet i mangfoldighed
 • Nizozemsky: In verscheidenheid verenigd
 • Estonština: Ühinenud mitmekesisuses
 • Finština: Moninaisuudessaan yhtenäinen
 • Francouzština: Unie dans la diversité
 • Německy: In Vielfalt geeint
 • Řecky: Ενωμένοι στην πολυμορφία
 • Maďarsky: Egység a sokféleségben
 • Irština: Ní ceart go cur le chéile
 • Italsky: Uniti nella diversità
 • Lotyšsky: Vienota dažādībā
 • Litevština: Suvienijusi įvairovę
 • Maltština: Magħquda fid-diversità
 • Polština: Zjednoczona w różnorodności
 • Portugalština: Portugalsky: Unida na diversidade
 • Rumunština: Uniţi în diversitate
 • Slovensky: Zjednotení v rozmanitosti
 • Slovinština: V češtině: Združena v raznolikosti
 • Španělština: Unida en la diversidad
 • Švédština: Förenade i mångfaldenBrexit

23. června 2016 se ve Spojeném království konalo referendum o tom, zda má země zůstat v EU, nebo z ní vystoupit. Většina [52 % ku 48 %] se vyslovila pro odchod. Odchod Velké Británie z EU je obecně znám jako brexit.

Dne 29. března 2017 vláda Spojeného království spustila článek 50 Smlouvy o Evropské unii (Lisabonské smlouvy). Tím byla zahájena jednání s ostatními členy EU o podmínkách vystoupení. Harmonogram těchto jednání je dvouletý, což znamenalo, že Spojené království zůstane členem EU nejméně do března 2019. Tato lhůta však byla později na žádost britské vlády prodloužena do 31. října 2019. Spojené království opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020 ve 23:00 greenwichského času.

Související stránky

 • Občanství Evropské unie
 • Vícejazyčnost
 • Brexit

Otázky a odpovědi

Otázka: Co je to Evropská unie?
Odpověď: Evropská unie (EU) je konfederace 27 členských států v Evropě, která byla založena Maastrichtskou smlouvou v letech 1992-1993. Vytvořila společný hospodářský prostor s celoevropskými zákony, které občanům zemí EU umožňují pohybovat se a obchodovat v jiných zemích EU téměř stejně jako v jejich vlastních zemích.

Otázka: Kdy bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS)?
Odpověď: EHS bylo založeno Římskými smlouvami v roce 1957.

Otázka: Co je to Lisabonská smlouva?
Odpověď: Lisabonská smlouva je nejnovější smlouva, která říká, jakým způsobem je Unie řízena. Každý členský stát podepsal, že souhlasí s tím, co je v ní uvedeno, a vymezuje, které práce ("pravomoci") by měla vykonávat Unie a které jednotliví členové.

Otázka: Odkud pochází název "Evropa"?
Odpověď: Název "Evropa" pochází z latinského Europa, které je odvozeno z řeckého ֵὐסנח, z וὐסע eurys "široký" a ὤר ops "tvář".

Otázka: Jaké jsou některé cíle členství v EU?
Odpověď: Mezi některé cíle členství v EU patří sblížení jejích členských států s ohledem na lidská práva a demokracii, zavedení společných pravidel o spravedlivém obchodování mezi členy, vytvoření společných dohod o vymáhání práva, společný styl pasů a společná měna (euro).

Otázka: Musí se lidé při cestování mezi zeměmi EU prokazovat cestovními pasy?
Odpověď: Většina členů umožňuje lidem cestovat z jedné země do druhé, aniž by museli předkládat pas.

Otázka: Jak členové rozhodují o tom, jak má Unie jednat?

Odpověď: Členové rozhodují o tom, jak má Unie jednat, hlasováním pro návrhy nebo proti nim.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3