Ústavní ekonomie

Ústavní ekonomie je program společného studia ekonomie a konstitucionalismu. Často se označuje jako "ekonomická analýza ústavního práva". Ústavní ekonomie se snaží vysvětlit výběr ústavních pravidel "omezujících volby a činnosti ekonomických a politických subjektů". Tím se liší od přístupu tradiční ekonomie. Ústavní ekonomie také zkoumá, nakolik jsou ekonomická rozhodnutí státu v souladu s existujícími ústavními ekonomickými právy jeho občanů." Například správné rozdělení hospodářských a finančních zdrojů státu je velkou otázkou pro každý národ. Ústavní ekonomie se snaží skloubit ústavní ekonomická práva občanů a hospodářskou politiku státu.

Původ

Termín "konstituční ekonomie" vytvořil v roce 1982 americký ekonom Richard McKenzie. Poté jej použil další americký ekonom - James M. Buchanan - jako název pro novou akademickou subdisciplínu. Buchananova práce mu v roce 1986 přinesla Nobelovu cenu za ekonomické vědy za "rozvoj smluvních a ústavních základů teorie ekonomického a politického rozhodování".

Buchanan odmítá "jakékoli organické pojetí státu" jako moudrosti nadřazené občanům tohoto státu". Tento filozofický postoj tvoří základ ústavní ekonomie. Buchanan je přesvědčen, že každá ústava je vytvářena pro nejméně několik generací občanů. Proto musí být schopna vyvážit zájmy státu, společnosti a každého jednotlivce.

Existuje důležitý názor, že ústavní ekonomii lze považovat za moderní "vědu o zákonodárství".

Neustále rostoucí zájem veřejnosti o ústavní ekonomii již přivedl k životu několik akademických časopisů, například "Constitutional Political Economy" (založený v roce 1990).

Soudní výklad

Americký soudce Richard Posner zdůrazňuje důležitou roli státní ústavy v hospodářském rozvoji. Tvrdí, že "účinná ochrana základních ekonomických práv podporuje hospodářský růst".

Nejvyšší soud Indie použil praktický výklad indické ústavy k ochraně nejchudších a nejvíce utlačovaných skupin obyvatelstva v několika případech sporů ve veřejném zájmu. Jedná se o příklad reálné aplikace metodologie ústavní ekonomie.

Význam pro přechodné a rozvojové země

Ústavní ekonomie věnuje zvláštní pozornost tématu správného rozdělení národního bohatství. Mnoho zemí s měnícími se nebo rozvíjejícími se ekonomickými systémy stále považuje své ústavy za abstraktní právní dokumenty, které nemají nic společného se skutečnou hospodářskou politikou státu. Tři čtvrtiny všech nezávislých států stále žijí pod téměř absolutní státní kontrolou národního hospodářství. Občanská společnost ani jednotliví občané v těchto státech nemají žádný vliv na rozhodnutí přijímaná v procesu rozdělování národního bohatství. Proto je ústavní ekonomie zvláště důležitá pro země, jejichž politický a hospodářský systém prochází transformací a kde stát jen zřídka respektuje ústavní ekonomická práva svých občanů.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3